Kế toán Kho LV tại Hưng Yên

- Lập chứng từ nhập xuất, chi phí mua hàng, hoá đơn bán hàng và kê khai thuế đầu vào đầu ra.
- Hạch toán doanh thu, giá vốn, công nợ.
- Theo dõi công nợ, lập biên bản xác minh công nợ theo định kỳ (hoăc khi có yêu cầu), nộp về PKT-TV
- Tính giá nhập xuất vật tư hàng nhập khẩu, lập phiếu nhập xuất và chuyển cho bộ phận liên quan.
- Lập báo cáo tồn kho, báo cáo nhập xuất tồn
- Kiểm soát nhập xuất tồn kho
- Thường xuyên: kiểm tra việc ghi chép vào thẻ kho của thủ kho, hàng hoá vật tư trong kho được sắp xếp hợp lý chưa, kiểm tra thủ kho có tuân thủ các qui định của công ty. Đối chiếu số liệu nhập xuất của thủ kho và kế toán.

 

Chuyên viên dự án

- Lập báo cáo đầu tư, dự án đầu tư và thẩm định các dự án đầu tư của Tập đoàn và các Công ty thành viên

- Phối hợp cùng với Trưởng phòng (Phó phòng) tổ chức thẩm định, lựa chọn nhà thầu,

các đối tác, các H ĐKT, văn bản liên quan của Ban đầu tư.

- Giao dịch với các cơ quan Nhà nước giải quyết các thủ tục đối ngoại có liên quan

Tuyển dụng các vị trí

Phó Tổng Giám Đốc Phụ trách Xây dựng Cơ bản

* Số lượng : 01

* Yêu cầu công việc: 

- Tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm các công việc về kỹ thuật đối với các Dự án xây dựng của Tập đoàn và các Công ty thành viên.

- Chịu toàn bộ trách nhiệm công việc về tổ chức thi công, xây dựng các Dự án của Tập đoàn và các Công ty thành viên.

- Tham gia làm việc với các Sở, Ban, Ngành các cấp tại địa phương có Dự án của Tập đoàn và các Công ty thành viên.

- Quản lý, triển khai thực hiện dự án theo đúng quy trình và quy định của Pháp luật.

Phó Tổng GĐ phụ trách Xây dựng cơ bản

- Tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm các công việc về kỹ thuật đối với các Dự án xây dựng của Tập đoàn và các Công ty thành viên.

- Chịu toàn bộ trách nhiệm công việc về tổ chức thi công, xây dựng các Dự án của Tập đoàn và các Công ty thành viên....

 

Trang 1 / 2