HƯỚNG DẪN CĂN BẢN VỀ MICROSOFT WORD 2010

Thanh menu: TRONG MICROSOFT WORD 2010

         Thanh menu có dạng Ribbon chứa các chức năng của word
         Thay thế hệ thống menu và các thanh công cụ của phiên bản word 2003 trước là các Ribbon gốm: nút File và các Tab được bố cục xung quanh các tình huống hay các đối tượng cụ thể

1.     Tab: Home

Chứa các chức năng cơ bản khi soạn thảo văn bản: Font, Size, align(sắp hàng), Style(kiểu chữ)…


2.     Tab: Insert

Chèn các đối tượng đặc biệt vào văn bản: Page Bread (dấu ngắt trang), Table(bảng biểu), Picture(hình ảnh), ClipArt (hình ảnh của word), Shapes(khung có chứa ghi chú), Header, Footer (tiêu đề đầu, cuối trang), WordArt(chữ nghệ thuật), Equation(công thức toán học),  Symbol(ký tự đặc biệt)….

3.     Tab: PageLayou

Định lề khi soạn thảo văn bản và lề trang giấy in : Margin(định lề), Orientation(hướng in ra giấy: dọc, ngang)…
4.     Tab : Reference

Chức năng tham khảo, chỉ dẫn liên quan đến tài liệu: tạo mục lục, ghi chú cuối trang
5.     Tab: View

Chế độ thường dùng để hiển thị văn bản: Print Layout(trang giấy in), FullScreen (toàn màn hình), Web Layout (hiển thị dạng web), Zoom (phóng to, thu nhỏ văn bản)

093 142 3565
icons8-exercise-96 chat-active-icon